Thursday, May 12, 2016

立法會成為失意同學舊生會


[節錄]
電視台無牌又要選,教授丟職又要選,學生組織散伙又要選,退黨又要選,套丁被告又要選,前唐營大將又要捲土重來,立法會簡直就變成失意同學舊生會。

<文章連結>

<軒翥而翔Facebook>